Data 14 janar është afati i fundit për deklarimin elektronik dhe pagesën e TVSH-së për periudhën Dhjetor  2019.

Ndërkohë, referuar kalendarit tatimor, data 15 janar është afati i fundit i deklarimit dhe pagesës së taksave kombëtare për periudhën Dhjetor 2019. Po ashtu, e mërkura është afati i fundit i deklarimit dhe pagesës së rentës minerare të muajit Dhjetor 2019 dhe i Kësteve të tatimit mbi fitimin, që mund të paguhen edhe në baza mujore, por jo me vonë se data 15 e çdo muaji. Afati i fundit i parapagimit të këstit  tremujor të tatimit mbi fitimin, për muajt Janar, Shkurt , Mars është data 30 Mars 2019.

14 Jan 2020

Afati i fundit i deklarimit elektronik dhe i pagesës së TVSH-së për periudhën Dhjetor  2019.

15 Jan 2020

Afati i fundit i deklarimit dhe pagesës së taksave kombëtare për periudhën Dhjetor 2019

15 Jan 2020

Afati i fundit i deklarimit dhe pagesës së rentës minerare të muajit Dhjetor 2019.

15 Jan 2020

Këstet e tatimit mbi fitimin, mund të paguhen edhe në baza mujore, jo me vonë se data 15 e çdo muaji, por afati i fundit i parapagimit të këstit  tremujor të tatimit mbi fitimin, për muajt Janar, Shkurt , Mars është data 30 Mars 2019.

PËRGJIGJU

Please enter your comment!
Please enter your name here