-Kontrolli i Lartë i Shtetit ka realizuar një auditim për përdorimin e internetit në disa institucione të administratës publike, qendrore dhe lokale duke evidentuar disa parregullsi. Auditimi për performancën e përdorimit të internetit në administratën publike është kryer në ministri, bashki dhe drejtori.

“Identifikimi dhe administrimi i elementëve kritikë në ofrimin e shërbimit të internetit dhe vazhdimësisë së ofrimit të këtij shërbimi është i pamjaftueshëm” thotë KLSH-ja. Po sipas raportit, “Mungesa e kontrolleve të nevojshme, nuk jep siguri të arsyeshme mbi mbrojtjen e sistemeve të teknologjisë së informacionit që realizojnë shërbimet kryesore”.

KLSH-ja veçon katër gjetje nga raporti, të cilat i thekson si kryesore;

Mungesa e akteve rregullatore në ofrimin e këtyre shërbimeve.

Mos përcaktimin e nevojave, mbi përdorimin dhe mbikëqyrjen e shërbimit të internetit,

Përdorimin pa ekonomicitet të fondeve për shërbimet e sipërcituara

Aksesin e pakontrolluar brenda institucioneve dhe jashtë tyre

Në përfundim, KLSH-ja thotë se grupi i auditimit duke vlerësuar përdorimin e internetit si burim kryesor të qeverisjes elektronike ka propozuar rekomandimet përkatëse për përmirësimin e situatës dhe shfrytëzimin e mundësive për bashkëpunim ndërmjet institucioneve të qeverisjes qendrore, autoriteteve, agjencive dhe vetëqeverisjes vendore dhe institucioneve të tjera në mënyrë që të arrihen standarde të njëjtë dhe ofrimin e një shërbimi sa më cilësor, profesional, transparent dhe të përgjegjshëm.

RAPORTI I PLOTE

Kontrolli i Lartë i Shtetit nisur nga roli i internetit në komunikim dhe shpërndarjen e informacionit për shërbimet ndaj:

– Qytetarëve G2C (Government to Citizen);

– Biznesit G2B (Government to Business);

– Administratës shtetërore G2G (Government to Government),

dhe në zbatim të Programit të Auditimit nr. 779/11, datë 24.10.2019, i ndryshuar, ka përfunduar auditimin e Teknologjisë së Informacionit me temë “Performanca e përdorimit të Internetit në Administratën Publike” përkatësisht në subjektet: “Ministria e Drejtësisë, Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Ministria e Kulturës, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit, Autoriteti i Mediave Audiovizive, Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare, Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, Bashkitë Fier, Korçë, Lezhë dhe Vlorë” për periudhën e veprimtarisë nga data 01.01.2018 deri në 30.09.2019.

Ky projekt auditimi u krye me objektiv vlerësimin e situatës së përgjithshme në institucionet e sipërpërmendura dhe përcaktimin nëse performanca e përdorimit të internetit në administratën publike i shërben arritjes së objektivave në mënyrë efektive, duke përfshirë pajtueshmërinë me kërkesat ligjore dhe rregullative, konfidencialitetin, integritetin si dhe disponueshmërinë e vazhdimësinë e shërbimeve të ofruara.

Në përfundim të auditimit, u konstatuan një sërë parregullsish mbështetur në të cilat kemi arritur në konkluzionin se:

Identifikimi dhe administrimi i elementëve kritikë në ofrimin e shërbimit të internetit dhe vazhdimësisë së ofrimit të këtij shërbimi është i pa pamjaftueshëm.

Mungesa e kontrolleve të nevojshme, nuk jep siguri të arsyeshme mbi mbrojtjen e sistemeve të teknologjisë së informacionit që realizojnë shërbimet kryesore të e-qeverisjes G2C (Government to Citizen), G2B (Government to Business) G2G (Government to Government).

Në gjykimin tonë, identifikimi dhe administrimi i elementëve kritikë në ofrimin e shërbimit të internetit dhe vazhdimësisë së ofrimit të këtij shërbimi pa ndërprerje është i pa pamjaftueshëm.

Gjetjet më të rëndësishme të këtij Auditimit përmblidhen:

–       Mungesa e akteve rregullatore në ofrimin e këtyre shërbimeve.

–       Mos përcaktimin e nevojave, mbi përdorimin dhe mbikëqyrjen e shërbimit të internetit,

–       Përdorimin pa ekonomicitet të fondeve për shërbimet e sipërcituara

–       Aksesin e pakontrolluar brenda institucioneve dhe jashtë tyre.

Grupi i auditimit duke vlerësuar përdorimin e internetit si burim kryesor të qeverisjes elektronike ka propozuar rekomandimet përkatëse për përmirësimin e situatës dhe shfrytëzimin e mundësive për bashkëpunim ndërmjet institucioneve të qeverisjes qendrore, autoriteteve, agjencive dhe vetëqeverisjes vendore dhe institucioneve të tjera në mënyrë që të arrihen standarde të njëjtë dhe ofrimin e një shërbimi sa më cilësor, profesional, transparent dhe të përgjegjshëm.

Për përmirësimin e gjendjes në drejtim të rritjes së Performancën së Përdorimit të Internetit kemi përcjell rekomandime me karakter organizativ konkretisht për:

–       Ministrinë e Drejtësisë, Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural dhe Ministrinë e Kulturës, 29 rekomandime.

–       Agjencinë Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit, Autoritetin i Mediave Audiovizive, Autoritetin i Komunikimeve Elektronike dhe Postare dhe Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare, 30 rekomandime.

–       Bashkitë Fier, Korçë, Lezhë dhe Vlorë, 34 rekomandime

PËRGJIGJU

Please enter your comment!
Please enter your name here